Στίρηξη για τις επενδύσεις σας με μια ολοκληρωμένη σειρά από οικονομικούς υπολογιστές

Υπολογίστε το κέρδος η την απώλεια μίας επένδυσης, βάση τα ακόλουθα στοιχεία:  νομίσμα βάσης λογαριασμού, τιμή ανοίγματος, κατεύθυνση, μέγεθος συναλλαγής και τιμή κλεισίματος. 

Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 16 ζεύγη νομισμάτων. Για νομίσματα τα οποία δεν βρίσκονται ανάμεσα στα 16 ζεύγη, μπορείτε να εισάγετε την τιμή ανοίγματος και κλεισίματος έτσι ώστε να γίνει ο υπολογισμός. 

Υπολογίστε το ποσό που χρειάζεστε (βάση την μόχλευση) για να ανοίξετε και να κρατήσετε μία συναλλαγή βάση το νόμισμα του λογαριασμού, το ζεύγος νομισμάτων, μερίδιο περιθώριου και μέγεθος συναλλαγών.  

Ο υπολογιστής περιθωρίου χρησιμοποιείται για την επίβλεψη του υπόλοιπου του λογαριασμού και για να αποφύγει ο επενδυτής οποιαδήποτε υπερβολική έκθεση στην αγορά η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κλήση περιθωρίου (margin call) ή και σε ορισμένες περιπτώσεις, σε διακοπή λογαριασμού (stop out).  

Ο υπολογιστής Pip βοηθά να καθορίσει την αξία κάθε pip στο νόμισμα του λογαριασμού και στην επίβλεψη ρίσκου άνα επένδυση με περισσότερη ακρίβεια.

Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 8 βάσεις νομισμάτων και σε πάνω από 15 ζεύγη νομισμάτων. Οι τιμές βασίζονται σε συναλλαγματικές ισοτιμίες σε πραγματικό χρόνο. 

Ο υπολογιστής Fibonacci χρησιμοποιείται για την δημιουργία επιπέδων αντιστάθμισης και επέκτασης σε ανοδικές και καθοδικές τάσεις της αγοράς.

Τα επίπεδα Fibonacci χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές για να υποδείξουν πιθανά σημαντικά σημεία υποστήριξης (support), αντοχής (resistance) και τιμής επέκτασης (extension price points).

Τα επίπεδα Fibonacci υπολογίζονται με βάση τις επιλογές του επενδυτή για τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες τιμές της τελευταίας τάσης της αγοράς. 

Ένα σημείο περιστροφής είναι ένα σημαντικό επίπεδο τιμών το οποίο χρησιμοποιείται από τους επενδυτές για την πρόβλεψη κίνησης της αγοράς.

Ένα σημείο περιστροφής υπολογίζεται ώς ο μέσος όρος διαφόρων τιμών (υψηλή, χαμηλή, άνοιγμα, κλείσιμο) από την προηγούμενη περίοδο της συναλλαγής. 

Οι επενδυτές χρησιμοποιούν το σημείο περιστροφής για να προσδιορίσουν τα βασικά επίπεδα υποστήριξης (support) και αντοχής (resistance) των τιμών.

Στην επόμενη περίοδο, αν η διαπραγματεύση γίνει πάνω από το σημείο περιστροφής, συνήθως αξιολογείται ως “bullish sentiment”, ενώ αν η διαπραγμάτευση γίνει κάτω από το σημείο περιστροφής, θεωρείται ως “bearish sentiment”.

Ας ξεκινήσουμε!

*Το κεφάλαιό σας διακινδυνεύει

Tα CFDs είναι σύνθετα προιόντα και εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 72.7% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Bεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως πως λειτουργούν τα CFDs, τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας, και τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.